Informácie o spoločnosti

Beset je už 25 rokov spoľahlivým a významným poskytovateľom IT produktov a služieb. Ako systémový integrátor dodáva komplexné riešenia informačných technológií na báze štandardných produktov, ale v prevažnej miere poskytuje riešenia na mieru, vyvinuté podľa požiadaviek zákazníka. Realizuje projekty v rôznych odvetviach pre súkromnú aj verejnú sféru.

Svojim zákazníkom ponúka riešenia z oblasti IT infraštruktúry, informačnej bezpečnosti, riadenia IT služieb a vývoja softvéru na mieru od analýzy, návrhu, realizácie až po údržbu dodaných softvérových a hardvérových riešení.
V posledných rokoch sa smerovanie spoločnosti uberá aj cestou aktívnej účasti a pôsobenia v projektoch zameraných na vedu a výskum. Spájame expertov z akademickej oblasti a súkromného sektora s cieľom spojiť vedomosti a skúsenosti pre výzvy v oblasti informačných technológií. Naše úsilie bolo spečatené Osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Beset už od roku 1993 prináša svojim zákazníkom komplexné profesionálne riešenia, kvalitné služby, spoľahlivosť, pohotovosť, vysokú úroveň implementácie informačných systémov a následnú starostlivosť o informačný systém ako celok.

História spoločnosti je bohatá a od svojho vzniku sa prispôsobovala požiadavkám a podmienkam trhu. Na IT trh vstúpila a vystupovala pod názvom ICL Slovakia od roku 1993 až do roku 2002. Potom pod názvom Fujitsu Services pôsobila do roku 2004, kedy prišlo k zmene majiteľa aj názvu na Beset.

Spoločnosť Beset má vybudovaný Integrovaný manažérsky systém. Ako vôbec prvá IT spoločnosť na Slovensku získala v apríli 1994 certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Postupne v roku 2005 pribudol certifikát informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 a v roku 2007 bol úspešne obhájený aj certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001. V roku 2017 spoločnosť rozšírila skupinu certifikátov o systém manažmentu služieb IT a úspešné obhájila certifikáciu podľa normy ISO 20000-1.
Pre potreby oboznamovania sa, postúpenia a vytvárania utajovanej skutočnosti je od roku 2009 držiteľom Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia "Tajné" vydaného Národným bezpečnostným úradom SR.

Všetky uvedené certifikáty každý rok úspešne obhajuje, čím súčasným aj potenciálnym zákazníkom a partnerom poskytuje záruku, že získané informácie sú spoľahlivo chránené a dodávané produkty a služby v sebe zahŕňajú potrebné zásady a parametre ochrany spracovávaných údajov. Spoločnosť Beset je preukázateľne schopná ponúknuť a zabezpečiť produkty a služby na tej najvyššej úrovni v oblasti kvality, bezpečnosti a informačnej ochrany, navyše v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Svoje ciele sa snaží dosiahnuť prostredníctvom kvalifikovaných a skúsených programátorov, profesionálneho manažmentu, výberom kvalitných pracovníkov a pomocou know-how na vytváranie a zavádzanie systémov akéhokoľvek rozsahu pre rôzne odvetvia v súkromnom a verejnom sektore.

Systémová integrácia


Formou komplexných služieb Beset ponúka profesionálnu pomoc vo všetkých etapách budovania informačného systému (IS). Budovanie IS má charakter dlhodobého projektu so špecifickými črtami, s vysokými nárokmi na dodávateľa a užívateľa a jeho realizácia nesmie obmedzovať chod podnikateľských aktivít. Informačný systém sa môže skladať z viacerých komponentov a jeho návrh, zavádzanie a prevádzka výrazne ovplyvnia fungovanie podniku, čo je spojené so vznikom závažných problémov a rizík. Rozsah služieb závisí od veľkosti projektu a potrieb zákazníka.


K poskytovaným službám spoločnosti Beset patrí:
• Spracovanie analýz a informačných stratégií
• Vyššie dodávateľské funkcie pri dodávke IS
• Riadenie projektu
• Poistenie technických a organizačných rizík

Produktové portfólio

Beset ako systémový integrátor poskytuje ucelené riešenia na báze štandardných produktov ako aj aplikácií vyvinutých na mieru na základe požiadaviek zákazníka. Dodáva integrované systémy, pričom ich znalosť a privilegovaný prístup k širokej škále produktov a technológií spája s dlhoročnými skúsenosťami s vedením projektov. Vďaka tomu riešenia navrhnuté a dodané spoločnosťou Beset zvyšujú úspešnosť zákazníkov.


Medzi ponúkané riešenia patria:
• Komplexné informačné systémy na mieru
• Komplexné informačné systémy pre výrobné podniky
• Komplexné informačné systémy pre malé, stredné a veľké podniky
• Bezpečnosť informačných systémov
• Integrované systémy na automatizáciu kancelárskych prác
• Internetové riešenia
• Iné automatizované informačné systémy na báze Intranetu
• Virtuálne privátne siete