Podstata výskumného zámeru

Výskumným zámerom nášho projektu s názvom „Projektom priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0 ( Akronym projektu: AV-Sfactory) je prispieť k etablácii nových konceptov, ako sú Internet vecí a Priemysel 4.0, v prostredí výrobných spoločností prostredníctvom vedeckej a následne aj podnikateľskej aktivity riešiteľských spoločností. Priestor realizácie je geograficky v súlade s hranicami dunajského regiónu, pričom svojim obsahom a výstupmi prispeje aj k základným cieľom dunajskej stratégie.

Projekt aplikovaného výskumu AV-Sfactory má za cieľ vybudovať ucelený systém nástrojov, konceptov a metodík s veľkým realizačným potenciálom v podnikoch priemyselnej výroby.

Nechceme vyvíjať konkrétne riešenie na konkrétnu reálnu obchodnú príležitosť. Chceme skôr našim výskumom podporiť vznik úplne nového systému práce, metodík a technologických postupov a nástrojov, ktoré pomôžu realizácii veľkého ciela – novej technickej revolúcie, revolúcie radu 4. Revolúcie v zmysle technologického pokroku, v zmysle posunu výroby, zmene spôsobu nadobúdania i pokrývania potrieb moderného človeka v súlade s príležitosťami i nástrahami dnešnej doby i budúcich výziev.

Chceme podporiť výskum a vývoj postupov a technológií, ktoré budú širokospektrálne a komplexne zohľadňovať potreby spoločnosti, nielen z hľadiska podstaty a účelu samotného výrobku ale aj v súlade s ekonomickými, ekologickými, sociálnymi či legislatívnymi požiadavkami modernej spoločnosti.

Vieme, že bádama v oblasti, kde každý dosiahnutý výsledok mnoho zmení v zabehnutých spôsoboch myslenia, práce i potrebách a očakávaniach od zamestnancov. Bude to mať následky i na spôsob vzdelávania, pracovné prostredie. Výsledkom bude ale širšia obslúžiteľnosť trhu, lepšie prispôsobenie a personalizácia produktu, ekologicky a ekonomicky kvalitnejšie riešenie.Zároveň sa skráti čas na vývoj novej generácie produktov, čas implementácie nových metodík, skráti sa spätná väzba dosahov nových funkcionalít aj metodík.

K výzvam projektu pristupujeme s rozvahou, zodpovedne i s veľkými očakávaniami.

Hladiská zohľadnené pri výskume

Výskum pri svojich cieľoch ako aj postupoch zohľadňuje viaceré hladiská:

  • Ekonomické hľadisko

Projekt svojim rozsahom predstavuje v štruktúrach riešiteľských spoločností súhrn rozsiahlych ekonomických, organizačných, právnych i finančných záležitostí. Okrem priamo viazaných finančných zdrojov, bude mať vplyv i na celkovú hospodársku činnosť spoločností. Počas svojej doby riešenia bude viazať a používať široké množstvo zdrojov riešiteľov ( know-how, časový fond kooperujúcich sekcií, ... ) a preto by sme radi využívali procesné a metodické námety a výsledky projektu už i pri priamej realizácii výskumu.

Projekt aplikovaného výskumu AV-Sfactory je financovaný prostredníctvom podnikateľských spoločností MERCHANT, s.r.o. a Beset, s.r.o. a je spolufinancovaný formou dotácie zo štátneho rozpočtu podľa § 3 ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o stimuloch poskytnutej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia číslo 2015-10869/33303:2-15F0 o schválení poskytnutia stimulov pre výskum a vývoj zo dňa 08.07.2015.

Z ekonomického hľadiska budeme projekt považovať za úspešný jedine v prípade, ak dosiahnuté výsledky:

-      potvrdia očakávaný realizačný potenciál priamym nasadením v praxi t.j. podnikateľský subjekt prejaví záujem o implementáciu poznatkov a výstupov výskumu
-      budú mať systémový dosah, t.j. ovplyvnia riešenie viacerých rôznych problémov praxe pri viacnásobnom riešení
-      budú znamenať preukázateľné ušetrenie zdrojov ( finančných, časových)
 
  • Ekologické hľadisko

Samotná realizácia projektu i jeho výstupy musia byť v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredie v rámci platnej legislatívy a štandartov. Výskumný tím si dáva za cieľ vo viacerých aspektoch tieto požiadavky rozšíriť. V projekte bude zavedený interný Zelený index, ktorý bude posudzovať mieru uplatnenia environmntálne kladných procesov, i posudzovať celkové výsledky projektu z hľadiska environmentálnej záťaže.

  • Sociálne hľadisko
  • Technologické hľadisko

V záujme riešiteľského tímu je podporovať moderné technologické koncepty. Preto už pri riešení bude kladený veľký dôraz na nové, principiálne moderné a kvalitatívne vynikajúce technológie. Uprednsotňovať sa zároveň budú koncepcie modulárne, variabilné s veľkým možnosťou použitia vo viacerých sektoroch s dlhodobým produkčným potenciálom.

  • Legislatívne hľadisko

Právna a morálna objektivita a podstata je samozrejmým cieľom realizácie celej podnikateľskej činnsoti, výskumné aktivity nevynímajúc.